Belangrijk dat kinderen en ouders kritisch leren omgaan met kinderboeken

01-03-2023 10:08 | 9 maanden geleden Binnenland
Mellouki Cadat-Lampe

Dit is een expertquote via ANP Expert Support
Movisie
Aanleiding: Britse uitgeverij brengt ook Roald Dahl-boeken uit met onaangepaste teksten | Boek & Cultuur | NU.nl

Er is veel discussie over of Roald Dahl nou wel of niet een racistische schrijver was. Terwijl sommigen van zijn werk houden en het als klassiekers beschouwen, zijn anderen van mening dat zijn werk getuigt van racistische en koloniale attitudes. Maar we kunnen ook werken aan literatuurweerbaarheid.

Een aantal van zijn verhalen en boeken bevatten personages die gebaseerd zijn op racistische stereotypen. Voorbeelden zijn Charlie and the Chocolate Factory (Sjakie en de chocoladefabriek) met de Oompa-Loompas die door sommigen als representaties van slaven worden beschouwd. Zijn boek The Witches (De heksen) bevat ook beschrijvingen van mensen uit bepaalde etnische groepen die sommige lezers als beledigend beschouwen.

Het is echter ook belangrijk om op te merken dat Dahl verschillende personages in zijn verhalen creëerde die juist tegen racisme en discriminatie vochten. Bijvoorbeeld, de hoofdpersonages van Matilda en The BFG (De GVR - De grote vriendelijke reus) zijn beiden sterk tegen onrecht en discriminatie.

Dahl zelf heeft ook opmerkingen gemaakt die door sommigen als racistisch worden beschouwd. Zo had hij in interviews uitgesproken racistische/ antisemitische opvattingen. Maar het is belangrijk om de context van zijn werk en opmerkingen in ogenschouw te nemen en kritisch na te denken over wat ze kunnen betekenen.

Het is ook belangrijk om de vraag te stellen of het nog steeds relevant is om de intenties van een schrijver te onderzoeken. Of is het beter om te focussen op de manier waarop zijn werk wordt geïnterpreteerd en ontvangen door verschillende groepen mensen?

We kunnen bijvoorbeeld literatuurwijsheid of literatuurweerbaarheid ontwikkelen om met name kinderen (en ouders) kritisch te leren omgaan met kinderboeken. Dan kunnen we Roald Dahl in perspectief plaatsen. En naast Dahl ook Pim Lammers, Chee-Han en Reza Kartosen-Wong leren lezen en in perspectief plaatsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze expert Mellouki Cadat-Lampe. Bij overname van de quote altijd de naam van onze expert en onze bedrijfsnaam noemen.
Dit is een expertquote van een deelnemer van de dienst ANP Expert Support. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze quote. Zie anp.nl/experts

Andere quotes van deze organisatie

Oplossen buurtproblemen vereist meer dan een barbecue

Nederlanders voelen zich minder thuis in hun buurt dan een jaar geleden. Het rapportcijfer dat we onze leefomgeving geven, is in twee derde van de gemeenten gedaald, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit onder 18.000 leden van burenplatform Nextdoor. Populaire evenementen zoals Burendag lijken deze trend niet te kunnen ombuigen.

Grote problemen kunnen niet met buurtbarbecues opgelost worden maar alleen met de kennis, ervaring en dynamiek van betrokken bewoners worden opgelost. Opbouwwerkers zijn meesters in het zien en versterken van deze dynamiek. Zij vormen een onmisbare schakel bij het aangaan van de maatschappelijke uitdagingen die we in veel buurten zien.

Onder invloed van decentralisaties en de noodzaak van kostenbesparing zijn opbouwwerkers dichter toegeschoven naar de uitvoering van lokaal beleid’. Het bevorderen van participatie en emancipatie van inwoners, van oudsher een belangrijk streven van het opbouwwerk, als zelfstandig ideaal, raakte op de achtergrond. Het werd voor gemeenten vooral een besparingsstrategie. Het vertrouwen van burgers in het traditionele partnerschap met opbouwwerkers is mede hierdoor geschaad.

Nu de kracht van samenlevingsopbouw weer scherper in beeld komt, moeten bestuurders het vertrouwen in dat partnerschap tussen bewoners en opbouwwerkers te herstellen en volop investeren in opbouwwerk.

1 maand geleden

Aandacht voor trans gemeenschap bij Pride Amsterdam nodig door verspreiding desinformatie

Dit jaar wordt er tijdens de Pride Amsterdam veel aandacht besteed aan de trans gemeenschap. Zo is er een TransPride Walk, een eigen boot tijdens de Canal Parade, en een campagne om aandacht te vragen voor de nieuwe transgenderwet. Dat laatste is geen overbodige luxe, want er wordt veel desinformatie verspreid over deze groep. En dat heeft gevolgen voor de veiligheid van trans personen.

In 2019 is een wetswijziging ingediend om het mogelijk te maken om iemands juridisch geslacht te veranderen zonder tussenkomst van een deskundige. Sindsdien is een beslissing hierover alsmaar uitgesteld, en ruim 3 jaar later is het nog steeds niet duidelijk of deze wetswijziging wordt doorgevoerd. Een relatief simpele wetswijziging is de afgelopen jaren veranderd in een gevoelig onderwerp.

In het debat rond de wetswijziging is namelijk veel desinformatie verspreid over trans personen, bijvoorbeeld dat het zo makkelijker wordt gemaakt voor volwassen mannen om meisjeskleedkamers binnen te komen. Ook volwassen (cisgender) vrouwen zouden gevaar lopen door deze wetswijziging om vergelijkbare redenen.

Het verspreiden van desinformatie gebeurt op sociale media, maar ook in de politiek, gevestigde media en door reclamecampagnes door groepen die tegen de wetswijziging zijn. 

Mede door het verspreiden van die desinformatie is het doorvoeren van de wetswijziging bemoeilijkt. Onderzoekers en belangenbehartigers wijzen bijvoorbeeld op het feit dat de deskundigen die nu bepalen of iemand diens juridisch geslacht mag wijzigen, eigenlijk altijd uitgaan van het standpunt van de persoon zelf. Ook corrigeren ze de wijdverspreide misvatting dat volwassen mannen nu de meisjeskleedkamer in mogen: daar vindt geen paspoortcheck plaats. Iemands juridisch geslacht staat hier los van. Sterker nog, trans personen lopen zelf meer risico op geweld en discriminatie. Bovendien wordt zo de indruk gewekt dat trans personen pedofiel of manipulatief zijn, wat erg kwalijk is.

Een andere misvatting is dat kinderen beschermd moeten worden tegen beslissingen die hun leven sterk beïnvloeden, zoals het doorgaan van een transitie. Zo’n beslissing moet weloverwogen zijn en een kind moet daarin begeleiding krijgen, maar uit onderzoek blijkt ook dat kinderen met transgender gevoelens die eerder toegang krijgen tot puberteitsremmers of hormoontherapie een betere mentale gezondheid hebben dan jongeren die daar pas later toegang tot hebben. 

De campagne om aandacht te vragen voor de nieuwe transgenderwet, wijtwijfelenniet.nl, zorgt ervoor dat er betrouwbare informatie over zowel de wetswijziging als de trans gemeenschap beschikbaar komt voor een groter publiek. Met de toename van het verspreiden van desinformatie over deze groep de afgelopen jaren is dat dus helaas nog steeds hard nodig.

4 maanden geleden

Organisaties moeten voortaan nieuwe algoritmes toetsen op burgerrechten

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verantwoording afleggen om burgers te beschermen tegen misbruik van algoritmes en AI. Discriminatie, kansenongelijkheid, misleiding en gebrek aan transparantie vormen ernstige bedreigingen voor mensenrechten, zoals recentelijk aan het licht kwam bij incidenten bij DUO en UWV. Monitoren op gebruik is belangrijk, maar het vooraf toetsen van organisaties en systemen op burgerrechten is cruciaal. Een gebrek aan bewustzijn en gedeelde normen kan leiden tot moeilijk te herstellen situaties, zoals het institutioneel racisme bij de Belastingdienst. De Toeslagenaffaire heeft verstrekkende negatieve gevolgen gehad voor de gedupeerden en het vertrouwen in de politiek.

Bij het aanpakken van misbruik van algoritmes en AI zijn 'wat werkt'-mechanismen cruciaal. Twee van deze mechanismen zijn het vestigen van sociale normen en het bevorderen van confrontatie en bewustwording. Een goed institutioneel voorbeeld dat de werking van deze mechanismen stimuleert, is het Implementatiekader voor de Inzet van Algoritmen (IKA). Het introduceert een verplichte mensenrechtentoets voor nieuwe algoritmen. Deze verplichting is ingesteld door de demissionaire staatssecretaris voor Digitalisering, Alexandra van Huffelen.

Het gebruik van datagedreven besluitvorming is een onontkoombaar maatschappelijk fenomeen. Terughoudendheid bij het gebruik ervan en voortvarendheid bij de 'wat werkt'-regulering ervan vanuit het perspectief van de mensenrechten, is dé manier voor burgers, organisaties en de (demissionaire) overheid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen.

4 maanden geleden

Preventie en aanpak femicide beginnen met een gedeelde definitie

Afgelopen zondag verschenen er 43 paar rood geverfde hakken op de Dam in Amsterdam. Als symbool voor de 43 vrouwen die gemiddeld per jaar vermoord worden, veelal door hun mannelijke (ex-)partners, aldus de organisatie. Vaak wordt in dit verband gesproken over femicide.

Met de toegenomen aandacht voor femicide ontstaat ook discussie over het gebruik van de term. Movisie vindt het belangrijk dat er een duidelijke definitie komt van femicide. Alleen met een duidelijke definitie kunnen we meer te weten komen over de aard en omvang van femicide. Pas als dat volledig in beeld is, kunnen we gericht (preventief) beleid en handelingsperspectief ontwikkelen.

De laatste tijd is er volop media-aandacht voor ernstige moordzaken waarbij slachtoffers om het leven zijn gebracht door hun (ex-) partner. Dit zijn geen gezinsdrama’s die op zichzelf staan en door individuele problemen worden veroorzaakt. Hier spelen ook structurele (maatschappelijke) oorzaken een rol. Femicide is niet alleen partnerdoding.

Movisie hanteert de term femicide wanneer gender onderdeel is en één van de oorzaken is voor het doden van het slachtoffer. Gender gaat over de culturele en maatschappelijke betekenissen die worden gegeven aan de biologisch bepaalde sekse. Het betreft opvattingen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’. Gender gaat daarmee over verwachtingen, rolpatronen en normen. Afwijken van de norm kan geweld oproepen.

Internationaal wordt ook gesproken over femicide als het gaat om doding van vrouwen door anderen dan hun partner, bijvoorbeeld bij moord of doodslag bij sekswerkers of transvrouwen. Ook deze vrouwen roepen weerstand op, omdat zij zich niet houden aan de strenge gendernormen. In Nederland wordt het gebruik van het woord femicide vooral gebruikt om uitdrukking te geven aan het specifieke risico dat vrouwen lopen om gedood te worden in de privésfeer door hun mannelijke partner of ex-partner. Movisie wil de aandacht voor fataal partnergeweld behouden, maar pleit voor verbreding en verdieping van de definitie van femicide.

De definitie van femicide moet recht doen aan deze verscheidenheid. Alleen met een duidelijke definitie komen we meer te weten over de aard en omvang van femicide. Pas als dat volledig in beeld is, kunnen we gericht (preventief) beleid en handelingsperspectief ontwikkelen.

5 maanden geleden

Vrijwel blinde burgemeester is inspirerend voorbeeld

De vrijwel blinde Tjarda Struik (1986) wordt de nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Ze is daarmee een lichtend voorbeeld dat mensen met een beperking een actieve en prominente rol in politiek en beleid kunnen en moeten spelen. Dit is hard nodig, want deze groep is er nog zwaar ondervertegenwoordigd.

Tjarda Struik, momenteel nog VVD-raadslid in Zeist, geniet nu al grote bekend door haar filmpjes op TikTok: als zelfbenoemde blindfluencer heeft ze bijna 195.000 volgers. In haar humoristische posts laat ze zien hoe ze als persoon met beperking haar weg vindt: hoe ze een roerei maakt voor haar kinderen of een glas wijn inschenkt. Heel goed en belangrijk en een inspirerend voorbeeld dat Struik deze stap maakt naar het burgemeesterschap.

Mensen met een beperking zijn op dit moment nog zwaar ondervertegenwoordigd in politiek en bestuur. Van de ongeveer 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5 procent een structurele functionele beperking, terwijl dit voor 10 tot 15 proent van de Nederlandse bevolking geldt. Dat moet echt anders.

Manifest Toegankelijke Politiek

Eerder dit jaar ondertekende wij als Movisie, samen met vele andere organisaties, het Manifest Toegankelijke Politiek. We roepen de politieke partijen daarin op om de ambitie uit te spreken dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 ten minste 5 procent van hun kandidaten te maken heeft met een beperking. Het uitspreken van deze ambitie geeft energie en een sterke stimulans om de vertegenwoordiging door mensen met een beperking te vergroten.

Het manifest noemt vijf concrete actiepunten om de drempel tot de politiek te verlagen. Deze actiepunten zijn:

  • Toegankelijker zijn in communicatie en voorzieningen
  • Mensen met een beperking actief benaderen
  • Rolmodellen inzetten
  • Mensen met een beperking de gelegenheid geven om enige tijd te laten meedraaien
  • Zorgen voor een aanspreekpunt als klankbord bij knelpunten

VN-Verdrag Handicap

Het manifest sluit ook goed aan op het VN-Verdrag Handicap dat Nederland al in 2016 heeft ondertekend en tot doel heeft dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Een van de uitgangspunten van het verdrag is: “Niets over ons zonder ons”. Mensen met een beperking moeten betrokken zijn bij beslissingen die over hun leven gaan. Op het niveau van hun dagelijkse leven, maar ook op het niveau van politiek en beleid.

6 maanden geleden

Schrappen deel bijstandsregels voor jongvolwassenen werkt positief

Na Utrecht schaft nu ook de gemeente Arnhem de verplichte zoektermijn van vier weken voor jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen af. Hiermee wijken zij af van de Participatiewet waarin staat dat een jongvolwassenen eerst vier weken moeten zoeken naar een baan of opleiding voordat zij een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Het Arnhems college wil zo voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten beeld raken. Utrecht ging hen in april al voor. Daar werd na een proef van een jaar, het loslaten van de vierweken zoektermijn structureel, ondanks tegenstand uit Den Haag.

En dat is goed nieuws. In de praktijk blijkt dat het toepassen van deze regels regelmatig leidt tot verergering van problemen. Schulden van jongeren lopen op en de kans op het verliezen van woonruimte neemt toe. Deze jongeren hebben vaak geen buffer om een maand zonder inkomen op te vangen. En ook geen familie of sociaal netwerk die dat voor hen kan doen. Een ander probleem is dat jongeren vaak al een enorme drempel hebben overwonnen om aan te kloppen voor ondersteuning. En als ze worden weggestuurd en na een maand moeten terugkomen, doen ze dit vaak niet en verdwijnen dan van de radar.

De achterliggende gedachte van de vierweken zoektermijn is dat jongeren anders te makkelijk een bijstandsuitkering aanvragen. In Utrecht hebben ze na een jaar proefdraaien niet de indruk dat het versoepelen leidt tot meer bijstandsaanvragen zegt wethouder Werk en Inkomen Linda Voortman. Die vrees lijkt dus ongegrond. Uit de evaluatie blijkt dat het schrappen van de zoektermijn (grotere) schulden bij jongeren voorkomt en het geeft hen minder stress. En ondanks een stijging van het totaal aantal bijstandsaanvragen, was in 2022 de toestroom van jongeren in de bijstand niet groter geworden.

Eind 2022 waarschuwde de Nationale Ombudsman ook al voor de negatieve effecten van de zoektermijn in het rapport Watertrappelen in de bijstand. Vier jaar geleden kwamen deze knelpunten ook al naar voren tijdens een aantal werksessies die Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) organiseerden. Tijdens de sessies bespraken beleidsmedewerkers, sociaal professionals, onderwijs en jongeren aan de hand van casussen uit de praktijk verschillende knelpunten voor jongeren in de Participatiewet en mogelijke oplossingsrichtingen.

Eén van de conclusies: de vierweken zoektermijn werkt averechts voor deze groep jongeren. Veel van de jongeren die zich melden zijn niet direct beschikbaar voor scholing of werk door allerlei andere problematiek op gebied van financiën, psychische problemen, onvoldoende netwerk, gebrek aan woonruimte. Ook toen bood de gemeente Utrecht al maatwerk. En het is fijn om te zien dat dit maatwerk nu structureel is geworden en navolging krijgt in andere gemeenten.

6 maanden geleden